ภูมิปัญญาไทยคือ

สิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติติดตัว


และเป็นองค์ความรู้ไว้ประกอบอาชีพและบอกต่อรุ่นหลานให้สืบทอดต่อไป


การที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้เลือกทำภูมิปัญญาเรื่องขนมไทยโบราณนี้ขึ้นเพื่อเป็น


การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป เราจึงเห็นประโยชน์จากขนมไทยว่ามีรสชาติที่


เป็นเอกลักษณ์และมีราคาย่อมเยา  และยังเป็นการอนุรักษ์การกินแบบไทยๆอีกด้วย 


เหตุนี้จึงทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าเลือกที่จะทำ ภูมิปัญญาเรื่องขนมไทยโบราณค่ะ

 

.

 
 

Last Update
5 กันยายน 2551 17.26 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย ผังองค์กร ผู้บริหาร งานวิจัย หลักสูตร สำนักหอสมุดกลาง King Mongkut English