1. นางสาวฐิติมา เกตุจิตร                        เลขที่ 19
2. นางสาวศิริขวัญ ฟักผล                        เลขที่  39
3. นางสาวชรัฐพร จิตรพีระ                    เลขที่ 45
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เสนอ
คุณครูจงรัก เทศนา