ในอดีตกาลตามชาดกในพระไตรปิฏก เรื่อง จิตตคหบดี ขนมแดกงาเป็นขนมที่คนชนชั้นขายแรงงาน มักจะนิยมกินกันเป็นอาหารว่าง เพราะขนมแดกงาทำมาจากแป้งข้าวเหนียว ซึ่งจะทำให้คนที่รับประทานรู้สึกว่าอิ่มท้องได้นานกว่าข้าว ปัจจุบันขนมแดกงามีชื่อเรียก 3 ชื่อ คือ
1. ขนมข้าวโปง
2. ขนมข้าวเปียง
3. ขนมแดกงา