โปรแกรมสำรวจพหุปัญญา
 
โปรแกรมแบบแผนการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
download program
 
last update : 01/04/2007 Email: sinchait@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพท.อุทัยธานี